آبیاری مناسب و اصلاح روش آبیاری

برای احداث باغ و انتخاب نوع محصول به طورکلی باید گزینه های زیر را در نظر گرفت: بررسی سابقه کشتوکار انواع درختان و آفات و بیماریهای شایع در منطقه، شرایط اقلیمی منطقه، وضعیت خاک و منابع آبی، دوری و نزدیکی به بازارهای داخلی و خارجی، امکانات موجود و سطح موردنظر برای کشت، میزان مصرف داخلی و امکان صادرات، قابلیت بازاررسانی و نگهداری و فراوری محصول، نیاز آبی محصول، نیاز مدیریتی، بازده اقتصادی محصول و امکان عملیات مکانیزه در باغداری.

هرس باغ های گردو

 به طور خلاصه در کشت گردو ویژگی های زیر حائز اهمیت است: وجود آفت و بیماری های نسبتا کم در گردو، خشکبار بودن محصول و سهولت در بازاررسانی و نگهداری محصول تولیدی، عمر زیاد درخت و درآمد مناسب آن به نسبت هزینه های امکان استفاده از زمین های زراعی کم بازده و شیبدار، قیمت مناسب محصول در بازار داخلی، امکان فراوری محصول، سهولت در نگهداری باغ نظير هرس و نیاز به سم پاشی کم، انطباق با شرایط آب وهوایی و شرایط خاک بسیاری از مناطق و درنهایت، امکان برداشت مکانیزه محصول؛ بنابراین کشتوکار گردو بطور کلی از مزیت اقتصادی برخوردار است و در الگوی کشت بسیاری از مناطق مستعد پیشنهاد می شود. 

عملیات اصلاح رقم و سرشاخه کاری

 ۱.مطالعات اولیه و بررسی محل کشت و انجام آزمایش های خاکشناسی و گیاه پزشکی: مطالعات اولیه برای انتخاب نوع کشت و اقدامات لازم برای اصلاح خاک و سایر تصمیم های مدیریتی بسیار مهم است. حصول اطمینان از تأمین کی کافی و پایدار و همچنین انجام آزمایش آب و خاک و حفر پروفیل برای بر وضعیت خاک ضروری است. برای حفر پروفیل یک یا چند نقطه از زمین (برحس وسعت و تنوع زمین)، به صورت تصادفی انتخاب و چاله ای به عمق ۹۰ تا ۱۲۰cm حفر می شود و بر این اساس وضعیت تحت الأرض، عمق خاک زراعی، میزان زهکشی خاک، وجود لایه های سخت، میزان سنگلاخی بودن و میزان نفوذپذیری ظاهری خاک تعیین می شود. از این چاله ها برای برداشت نمونه خاک برای ارسال به آزمایشگاه نیز می توان استفاده کرد. نمونه خاک مورد نظر برای آزمایش خاک شناسی معمولا از سه عمق صفر تا ۳۰cm، ۳۰ تا ۶۰cm، ۶۰ تا ۹۰cm و از هر عمق یک نمونه خاک به مقدار ۲ کیلوگرم و بدون بقایای اضافی برداشت شده و پس از الصاق مشخصات به آزمایشگاه ارسال می شود. برای تهیه نمونه آب نیز از هر منبع آبی مستقیم و بدون آلودگی به اندازه یک ظرف پلاستیکی تمیز (مخصوص آب معدنی برداشت می شود. لازم است که ظرف به طور کامل پر و بدون هوا باشد. همچنین اگر منبع آبی چاه باشد باید چند ساعت از کارکرد چاه گذشته باشد. برداشت نمونه خاک برای انجام آزمایش های گیاه پزشکی نیز مهم است. به ویر باید آلودگی بیمارهای مهم قارچی و نماتودهای بیماری زا برای مناطق آلوده نمیت شود و اقدامات پیشگیرانه صورت پذیرد.
۲. طراحی باغ: طرح باغبانی شامل مشخصات زیر است: پیش بینی اش بررسی وضعیت موجود، تعیین برنامه اصلاح خاک، تعیین نوع پایه و رقم و فواصل کشت، تعیین برنامه مکانیزاسیون و برنامه های بهبود باغبانی. با تهیه این طرح و کنترل عوامل محدودکننده و مهم تر از همه با برآورد اقتصادی، چارچوب اصلی کار مشخص می شود.
٣. پیش بینی منابع مالی موردنیاز و امکانات اولیه: گاهی دیده می شود به دلیل نداشتن مطالعه مناسب و نداشتن برآورد اقتصادی و با اقدامات عجولانه مشکلات بعدی ایجاد می شود. همچنین محدودیت منابع مالی اجبارا باعث نقصان در کارها شده و اخذ تسهیلات بانکی با بهره زیاد نیز چندان راهگشا نیست. در چنین شرایطی توجه به امکانات اولیه موجود ضمن استفاده بهینه از این امکانات، کمک شایانی برای کاهش هزینه هاست.
۴. پیش بینی و تدارک مکانیزاسیون استفاده از مکانیزاسیون یکی از راهکارهای مهم در کاهش هزینه هاست و در باغداری امروز فرایندی ضروری به نظر می رسد. شرایط و امکانات موجود برای احداث باغ و عملیات باغداری مورد نظر در تعیین برنامه مکانیزاسیون و نوع دستگاه های موردنیاز مؤثر است.
اندازه و شیب قطعات و کیفیت خاک، نوع رقم و پایه ، فاصله و تراکم موردنظر برای کشت، روش تربیت درختان و هرس، روش آبیاری و نحوه نگهداری از باغ، روش برداشت، برنامه فراوری، بسته بندی و انبارداری محصول و حتی میزان و نحوه عوامل خسارت زا همگی در تعیین مکانیزاسیون مؤثرند. ماشین آلات و دستگاه هایی نظیر تراکتور، کولیتواتور، روتیواتور، تریلر، بیل مکانیکی، لودر، سنگ جمع کن، ترینچر، دستگاه های مکانیزه هرس، سرشاخه خردکن، سمپاشهای مختلف، دستگاه های آزمایش های مزرعه ای، سیستم های ابیاری تحت فشار، دستگاه های مقابله با سرمازدگی، یکرها و دستگاههای برداشت و جمع آوری محصول، گردو پوست کن، دستگاه های فراوری و... می تواند در باغهای کردو به کار گرفته شوند و وجود آنها در منطقه تعیین کننده است.
۵. پیش بینی و تهیه به موقع نهاده ها و لوازم موردنیاز فارش و تهیه نهاده هایی نظیر کود حیوانی و شیا همچنین تهیه یا اجاره ابزار و ماشین آلات به موقع برنامه ریزی کرد.

واتساپ
تلگرام