نهال گردو خوشه ای اسرائیلی

گردو خوشه ای اسرائیلی حدود ۴۰ سال قبل توصط اسراییلی ها به مرکز تحقیقات باغبانی کرج آورده شد و از آنجا تکثیر یافت. این گردو در هر خوشه ۵ تا ۲۵ عدد گردو دارد و زود بازده بوده و دیرگل که در مقاوم در برابر مناطق سردسیر می باشد. این گردو پایه کوتاه بوده و باردهی جانبی و چربی این گردو از دیگر گردو ها بیشتر است. گردو خوشه ای اسراعیلی نسبت به گردو های دیگر میوه ای متوسط بیضی شکل و مغر پر و سالم و پوست کاغذی و مغز آن به راحتی از پوسته جدا می شود. قابل ذکر است عمر اقتصادی این گردو مانند گردو های دیگر می باشد و تجاری و پربازده به حساب می آید.

نهال گردو خوشه ای اسرائیلی

واتساپ
تلگرام