نهال گردو خوشه ای فرانسوی ژنوتیپ برتر

گردو خوشه ای فرانسوی از رقم هایی است که برای منطقه هایی که سرمای زیادی دارند توصیه شده است و جز بهترین گردو های خوشه ای از نظر عملکرد و درشتی زیادی دارد و از بهترین گردو های کشور فرانسه به حساب می آیدو بیشتر ارقام گردو فرانسه باردهی ریز و متوسط دارند در حالیکه این گردو خوشه ای فرانسوی باردهی درشت دارد.
این رقم گردو در انتهای شاخه ها بصورت جانبی ظاهر و تعداد خوشه این گردو ۱۰ تا ۱۵ عدد می باشد. این درخت رقم پایه کوتاه و از سال اول باردهی خود را آغاز میکند و سایز باردهی این گردو بسیار درشت و با پوستی نازک و چربی این گردو بسیار زیاد است.

نهال گردو خوشه ای فرانسوی ژنوتیپ برتر

واتساپ
تلگرام