نهال گردو دماوند

گردو دماوند رقم از ضياء آباد قزوین را نیز آقای جمال عاطفی معرفی کرده است. گلدهی آن عمدتا انتهایی و دارای تاج مستقیم و با قدرت رشد نسبتا قوی است. جزء ارقام پروتوژین بوده و جوانه های آن در بهار زود باز می شود؛ ولی به دلیل تأخیر نسبی در بازشدن شاتونها، گل های ماده رقم جمال را به خوبی گرده افشانی می کند. علی رغم مقاومت نسبی در برابر آنتراکنور، در مقابل بلایت باکتریایی حساس است؛ ولی درختان آن از مقاومت زمستانه مناسبی برخوردارند. وزن میوه آن ۱۳ گرم و نسبتا زودرس است.

نهال گردو دماوند

واتساپ
تلگرام