نهال گردو فرانکت پیوندی

 یک رقم فرانسوی است و %۶۵ باغهای فرانسه از این رقم تشکیل شده است. بیشتر به صورت انتهایی بار میدهد. اندازه میوه آن مناسب و رنگ مغز آن روشن است. رشد درختان حاصل نسبتا زیاد بوده و تاج افراشته دارند. نسبتا زودبارده است. نیاز سرمایی جوانه ها ۱۵۰۰ ساعت بوده و یک رقم دیرگل محسوب میشود. محصول آن دیررس است و قابلیت نگهداری محصول در حد قابل قبول است.
گرده افشانی مناسب آن رقم ميلانز، RDM و شارش فرانكوت معرفی شده است. همچنین در بسیاری از باغ های تجاری، خود رقم فرانکوت به عنوان گرده زا برای ارقام چندلر، پدرو و هارتلی استفاده می شود. باردهی اقتصادی این رقم از سال دوازدهم شروع می شود و باردهی خوبی دارد؛ ولی در برابر بیماری بلایت حساس است و نیز ممکن است به دلیل تأخیر در گلدهی بعضی از گل های این رقم بدون گرده افشانی باقی بماند.

نهال گردو فرانکت پیوندی

واتساپ
تلگرام