نهال گردو لارا پیوندی

 گردو روند از کشور ایتالیا معرفی شده است و جزء ارقام دیرگل و دیربرگده محسوب می شود. به مقدار فراوان گل نر تولید می کند و با توجه به طول زیاد دوره ریزش دانه گرده و همزمانی با گلدهی ارقام دیرگل، به عنوان گرده افشان برای ارقام چندلر، پدرو، هارتلی، فرانکوت و لارا کشت می شود. در جداشدن مغز سهولت دارد و رنگ مغز آن نسبتا خوب است؛ ولی اندازه و کیفیت میوه این رقم چندان رضایت بخش نیست. یک رقم هموگام محسوب می شود و برای گرده افشانی بهتر آن، به غیر از خودش فقط رقم فرانکوت ممکن است مفید باشد. عادت رشد درختان ان مستقیم است و به صورت انتهایی بار می دهد.

نهال گردو لارا پیوندی

واتساپ
تلگرام