نهال گردو مراغه ژنوتیپ برتر

گردو مراغه در شهر مراغه گسترش یافته و شهرستان مراغه قطب تولید بعد از تویسرکان محسوب میگردد. گردو مراغه با مغزی سفید و چربی زیاد و همچنین زود بازده بودن و مقاوت زیاد آن به سرما جزء ژنوتیپ های برتر محصوب میگردد که در نهالستان آرمین قاسمی تولید میگردد این گردو با ارتفاع متوسط رشد میکند. یکی از خصوصیات این گردو کاغذی و درشت بودن ان است.
گردو مراغه یکی از رقم های مهم گردو در نهالستان آرمین قاسمی میباشد که زمان باز شدن گل های نر آن حدودا وسط فروردین ماه می باشد. قابل ذکر است این گرد از گردوهای ایرانی بوده و به دلیل زود بازده بودن عملکرد بالای به سرما دارد.
این گردو در بین مردم آذربایجان به گردو کاغذی معروف می باشد. فاصله کاشت این رقم ۸ در ۸ می باشد.

نهال گردو مراغه ژنوتیپ برتر

واتساپ
تلگرام