نهال گردو پاریزین

گردو پاریزین منشاء آن کشور فرانسه است و از گردوی تجاری این کشور به حساب می آید. میوه این گردو بیضی و متمایل به مستطیل با پوشش کاغذی و رشد این درخت کند است. باردهی این گردو از سال سوم شروع و خیلی دیرگل و البته مقاومت زیادی به بیماری باکتریاتوز دارد.

نهال گردو پاریزین

واتساپ
تلگرام