نهال گردو پدرو پیوندی

گردو پدرو تا اندازهای باردهی جانبی دارد و %۳۰ بیشتر از فرانکوت بار می دهد؛ ولی مانند هارتلی پرتوقع محسوب می شود. درصد مغز میوه آن %۴۸ و رنگ مغز آن سفید کهربایی است. میوه های درشت و پوست نازک دارد و محصول آن دو هفته زودتر از چندلر می رسد. گرده دهنده مناسب این رقم می تواند ارقام فرانكوت، روند و چندلر باشد؛ ولی خود این رقم نیز گرده زیادی تولید می کند. به گرمای شدید تابستان حساس است و در شرایط ساحلی رشد بهتری دارد. دارای قدرت رشد متوسط و شبیه چندلر با فواصل ۷۷۷ و ۸۷۸ متر کشت می شود. با توجه به دیربرگدهی نسبی این رقم در مقابل سرمای بهاره مقاوم است.

نهال گردو پدرو پیوندی

واتساپ
تلگرام