نهال گردو چندلر پیوندی

 گردو چندلر از تلاقی رقم پدرو و ۲۲۴-۵۶-UC در سال ۱۹۷۹ در کالیفرنیا به دست آمده و در حال حاضر بیش از %۷۴ باغ های این منطقه را تشکیل داده است.
باردهی آن به صورت جانبی بوده و عملکرد قابل قبولی دارد. درصد مغز %۴۹ و رنگ آن روشن آن کم نظیر می باشد است.. میوه آن کروی شکل و اندازه آن مطلوب و بازار پسند است. درختان این رقم نسبتا زودبارده هستند و قدرت رشد متوسطی دارند؛ بنابراین با فواصل نسبتا نزدیک تر (۷۸۷ و ۸۷۸ متر) کشت می شوند
دیر برگدهی این رقم برای جلوگیری از سرمای بهاره حائز اهمیت است. میوه های این رقم دیررس و مناسب برای انبارداری هستند. در برابر شانکر عميق پوست و آنتراکنور و بلایت مقاومت چندانی ندارد. ارقام فرانکوت و RDM برای گرده افشان این رقم مناسب اند. در برابر سرمای زمستانه مقاوم است، هرچند در ایران در برابر سرمای پاییزه سال ۱۳۹۵ حساسیت نشان داده است.

نهال گردو چندلر

واتساپ
تلگرام